Myynnin ja myynnin johtamisen työpaja

Työstä myyntiäsi ja asiakashallintaasi

asiakaslähtöinen myynti ja asiakkuuksien hallinta

Työpajoissa työstetään sinun myyntitoimintaa ja myynnin johtamista kokeneen vetäjän avulla. Myyjille, myynnin tukitoiminnoille ja johdolle.

myynnin työpajat (workshopit) joko paikan päällä tai etänä. Globaalisti.

Paul Viio – Myynnin työpajat

Tehosta myyntiä ja asiakashallintasi

Paul Viio, myynnin ja asiakashallinnan ammattilainen, opettaa mitkä asiat vaikuttavat asiakkaan ostamiseen / hankintaan sekä mikä on myyjien ja myynnin tehtävä. Lisäksi hän kertoo, miten käytännössä menestyä B2B-myynnissä ja asiakashallinnassa, sekä asiakaslähtöisen myynnin ja liiketoiminnan rakentamisessa. Hänen myynnin työpajoissaan yhdistyy tiede ja käytäntö. Hän auttaa myyjiä, asiakasyhteyshenkilöitä, myyntijohtajia ja myynnin tukijoukkoja kehittämään myyntiä ja asiakastyötä.

Vetäjänä myynnin tohtori

Onko organisaatiosi tavoitteena asiakaslähtöisen ja hyvään asiakaskokemukseen perustuvan myynnin kehittäminen ja liiketoiminnassa menestyminen, mutta et tiedä miten tarkalleen toimia? Mietityttääkö, miten tulisi toimia, kun asiakkaat ovat yhä valveutuneempia, ostopäätöksiin vaikutta useampi henkilö ja valtaosa ostoista tehdään etänä? 

Haluatko, että kokenut asiakaslähtöisen B2B-myynnin ja asiakkuuksien hallintaan osaaja auttaa kädestä pitäen (myös etänä toteutettaviin, kuten webinaarit tai Teams:in ja Zoom:in välityksellä) myyntitiimiäsi, tukitoimintoja ja johtoa kehittämään myynti-, neuvottelu- ja markkinointitaitojansa sekä asiakkuuksien hallinnan osaamistansa?

Kaipaatko myynnin työpajaa (myynnin workshop), jonka lähestymiskulma ja ydinsanoma on: 

 • Asiakaslähtöisyys
 • Arvopohjainen B2B-myynti
 • Asiakaskokemus

Tilaa siinä tapauksessa myynnin työpajan (myös etänä toteutettava) vetäjäksi minut, kokenut B2B-myynnin asiantuntija ja Suomen ainoa myynnin professori, myyntitohtori Paul Viio. Myyntitiimisi ja myynnin tuen kanssa työstän miten luodaan positiviinen asiakaskokemus, joka konvertoituu myynniksi. Johdon kanssa työstän, miten myyntiä (myös etämyyntiä) johdetaan menestyksekkäästi 2020-luvulla.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin käydään tarpeestasi ja tavoitteistasi alustava keskustelu, joka ei sido sinua millään tavalla.

asiakaslähtöisyys

arvomyynti

Asiakaskokemus

myynnin työpaja

Kun puheet, kirjat, Youtube-videot eivätkä koulutukset riitä, silloin tarvitaan selkeyttä asioihin ja juuri meille toimivia malleja, jotta päästään varmemmin kohti tavoitetta. Myynnin työpaja -muotoinen työskentely voi tällöin olla juuri oikea valinta.

Tarjoamani myynnin työpajat ovat räätälöityjä B2B-myynnin, myynnin tukitoimintojen ja myyntijohdon työpajoja, joissa pureudutaan ja työstetään tiettyä aiheetta (yksi kerrallaan), jossa tarvitsette ammattilaisen apua (myös etänä toteutettavana), esimerkiksi:

 • Omien kompetenssien kartoitus
 • Tavoiteasetanta
 • Myyntistrategia
 • Asiakkaiden tunnistaminen, targetointi ja priorisointi
 • Myyntiprosessi
 • Myyntitunnelin rakentaminen (digi & henkilökohtainen myynti)
 • Konversion parantaminen (klikkauksista kaupan toteutumiseen)
 • Myyntityön suunnittelu ja toteutus
 • Arvolupaus (value prop)
 • Hinnoittelu (arvopohjainen hinnoittelu – Value-Based Pricing)
 • Alennusten antamisen välttäminen
 • Neuvottelutaidot
 • Vakuuttava myyntiesitys
 • Asiakashallinta (malli ja prosessi)
 • KAM-malli (avainasiakasmalli)
 • Myyntikanava- ja partnerimalli
 • Myyntitiimin rakentaminen
 • Myynnin palkitseminen ja ohjaus
 • Myynnin johtamisen malli ja prosessi
 • Myynnin skaalaus
 • Kansainvälisen myynnin kehittäminen

Työpajojen avulla tavoitteena on kehittää yrityksen kaikkien myyjien ja myynnin tukijoukkojen sekä johdon konkreettista osaamista ja taitoja ja sen kautta kehittää yrityksen myyntiä ja tulosta. Työpajojen tuloksena syntyy malleja ja työkaluja, joita osallistujat voivat heti ottaa käyttöön omassa työssään.

Työpajoissa käytettävät mallit ja menetelmät perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseeen kansainvälisestä myynnistä ja asiakkuuksien rakentamisesta ja jalostamisesta. Mukana on paljon inspiroivia esimerkkejä eri aloilta, innostavalla ja mukaansatempaavalla tavalla esitettynä.

Tarjoamani myyntiaiheiset työpajat eivät ole tarkoitettu pelkästään myyjille ja myyntijohdolle. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kokemus aiheina ovat tärkeitä myös muissa tehtävissä työskenteleville, ne ovat koko organisaation vastuualuetta.

Huom. Jos sana ”myynti” herättää tapahtumasi kuulijoissa kielteisiä ennakkokäsityksiä, voidaan se korvata esim. asiakashallinnalla tai muulla käsitteellä. Joskus yleisön tulee ensin ns. lämmetä aiheeseen.

Kenelle?

Tarjoamani myynnin työpajat on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat saavuttaa menestyksen, joka perustuu asiakaslähtöisyyteen ja jotka haluavat välittää sen viestin johtamistyylissään ja toiminnassaan sekä asiakkaillensa, liikekumppaneilleen, henkilöstölleen ja sidosryhmillensä.

Puoleeni kääntyvät yritykset ovat usein jo kokeilleet myynti- ja muita koulutuksia tarjovien yritysten (myös nimekkäiden ja vuosikymmeniä alalla olleiden) palveluita, mutta ovat pettyneet niihin. He kääntyvät puoleeni, koska kaipaavat B2B-myynnin ammattilaiselta juuri heidän tilanteeseensa sopivaa apua.

Työpajan vetäjäksi minua tilaavat niin kansainväliset suuryritykset kuin pk-yritykset, erikokoiset organisaatiot ja järjestöt, sekä tapahtumajärjestäjät. Kaikkia yhdistää halu kehittyä sekä kiinnostus asiakasarvon luomiseen (value-creation ja value co-creation), asiakkuuksien hallintaan ja miten siinä menestytään.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeestasi ja toiveistasi. 

Mitä hyötyä työpaja tarjoaa?

Ratkaisuja

Työkaluja

Käyttöohjeita

Myynnin työpajat, joita pidän suomeksi, ruotsiksi (äidinkieleni on riikinruotsi), englanniksi ja saksaksi, keskittyvät asiakaslähtöisen myynnin, asiakaspalvelun ja myynnin johtamisen haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Työpajoissa työstetään  asiakaslähtöisyyteen, arvopohjaiseen B2B-myyntiin, arvonluomiseen (value co-creation) ja asiakaskokemukseen (CX – customer experience management), henkilökohtaisen myynnin (myös etänä), asiakaspalvelun ja digitaalisten kanavien kautta. Työpajojen tuloksena syntyvien mallien ja toimintatapojen onnistunut käytäntöön vieminen parantaa myyntiä ja tuloksentekokykyä.

Mikäli haluat(te) oppia maailmanluokan yritysten myynnin, asiakashallinnan ja niiden johtamisen salat, niin minun todistetusti toimivat myynnin ja asiakassuhdehallinnan työpajat ovat sinua ja tiimiäsi varten.

Mitä sinä, liiketoiminnasta vastaavana, hyödyt:

Mitä tiimisi jäsenet hyötyvät työpajoistani:

Tarjoamani myynnin työpajat tuovat sinulle ja tiimillesi uusia oivalluksia, apua ongelmien / haasteiden ratkaisemiseksi ja arvokkaita työkaluja, jotka voidaan ottaa heti käytettöön tulosten parantamiseksi. Työpajoissa keskitytään tekemiseen, jotta pääsette tavoitteisiinne.

Pidän myynnin työpajoja usealla kielellä: suomeksi englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi.

Myynnin työpajat käytännössä

Myynnin kouluttajana ja työpajan vetäjänä & ohjaajana, jolla on syvällinen käytännön kokemukseen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva osaaminen B2B-myynnistä ja myynnin johtamisesta, markkinoinnista ja asiakassuhdehallinnasta, tuon uusia oivalluksia ja innostan myyntitiimiäsi ja myynnin tukeasi ajattelemaan ja toimimaan erilailla – tavalla, jolla saavutetaan parempia tuloksia.

Myynnin työpajojen avainteemat

Aiheita yhdistellään ja muokataan sinulle ja tiimillesi sopivaksi. Tavoitteena on, että sinun ja tiimisi myyntiosaamista kehitetään ja vahvistetaan. Lähdemme sinun ja teidän tarpeistanne.

Myynnin työpaja (workshop) – esimerkkejä

Arvomyynnin työpajan tavoitteena on auttaa tiimiäsi kehittämään osaamistaan jostakin tietystä aiheesta tai osakokonaisuudesta, kuten esimerkiksi:

Huom. Yllä on joitakin suosituimmista aiheista. Kaikkien työpajojen tavoitteena on auttaa sinua ja tiimiäsi kehittämään ja parantamaan myyntiä ja tulosta.

Myynnin työpajan rakenne

Kaikki myynnin työpajani muodostuvat selkeistä osista. Rakenne on linjassa uusimpien pedagogisten ohjeiden kanssa siitä, mitä tehokaaseen aikuisopetukseen  ja -oppimiseen tulee. Lisäksi käyttämäni rakenne auttaa osallistujia saamaan positiivisen oppimiskokemuksen, joka tehostaa oppimista.

Jokainen aiheosio sisältää seuraavaa:

 • Aiheen alustus
 • Tehtävät ja keskustelu
 • Harjoitteita

Aiheen alustus (minun toimestani), aihe-spesifit ja -relevantit tehtävät ja keskustelut aiheen linkittämiseksi osaksi osallistujien todellisuutta ja tilanteita sekä harjoitteita osallistujille (ryhmätöiden muodossa) toivottujen ratkaisutavoitteiden varmistamiseksi.

Preppaustapaaminen

Ennen työpajaa meillä on preppaustapaaminen, jonka aikana käymme läpi odotukset ja työpajan tavoitteet. Tämän pohjalta suunnittelen ja valmistelen sinun ja teidän tilanteeseenne sopivan työpajan.

Preppaustapaaminen voidaan järjestää henkilökohtaisen tapaamisen muodossa tai se voidaan hoitaa puhelimitse tai videopuheluna.

On tärkeää, että tiedän tilanteenne, mitä tavoittelette sekä perusasiat osallistujista, jotta voin paremmin suunnitella ja valmistella työpajan, joka: a) sopii tilanteeseenne, b) vastaa tarpeitanne ja odotuksianne ja c) tuottaa teille tuloksia.

Kerro minulle rohkeasti tarpeesi ja toiveesi, niin voin paremmin auttaa sinua. Ota yhteyttä, mieluiten jo tänään.

Puhujatilauksen prosessin kuvaus

1. Valmistelu

2. Suunnittelu

3. puhe

4. follow-up

Preppauskeskustelu puheen suunnittelua varten.

Huom. Nämä kaikki minä teen itsenäisesti, kysyn jos tarvitsen inputiasi.

Saapuminen paikalle ajoissa, esityksen testaaminen, puheen pitäminen ja keskustelu.

Usually 1 to 2-day trainings. If with possible online-module(s) between the on-site training sessions.

Esimerkki myynnin työpajasta: Myyntitunnelin rakentaminen

Myynnin työpajan kesto on yleensä joko puoli päivää tai koko päivää. Työpajan optimaalinen pituus riippuu useasta tekijästä, kuten aiheesta, osallistujamäärästä, heidän koulutustasostansa ja työkokemuksesta, sekä kuinka pitkällä tiimisi jo on työpajan aiheen nivouttamisessa osaksi päivittäistä toimintaansa.

Työpajan tavoite on ratkaista tunnistettu ongelma/haaste niin, että siitä saadaan ymmärrettävä ja toimiva malli ja toimintatapa.

Tältä sinulle ja teille järjestettävä työpaja voisi näyttää:

Otsikko: [yrityksesi nimi] arvomyynnin perusteet

??Puheideni kesto on tyypillisesti 1 tunti, joka koostuu noin 50 minuutin puheesta ja 10 minuutin keskustelusta sekä kysymyksiin vastaamisesta. Kyse ei kuitenkaan ole monologista, vaan osallistutan yleisöä mm. esittämällä kysymyksiä, esitän ns. pähkinöitä purtavaksi ja lisäksi liikun paljon ja käytän eri presentaatiotekniikoita elävöittääkseni puhetta. Kyseessähän on live-tilaisuus ja siltä sen tulee yleisöstä myös tuntua.

Kerro minulle tarpeesi ja toiveesi, jotta voin paremmin auttaa sinua. Muokkaan puheeni niin, että se sopii juuri teille.

Esimerkkiotsikko ja juoksutus

Miten saada asiakas haluamaan ostamaan sinulta (sen sijaan, että ostaisivat kilpailijaltasi)?

Selite

Otsikon muokkaan niin, että se on kiinnostava. herättelevä ja jopa provosoiva.

Useimmiten jaan puheeni muutamaan loogiseen osioon, jotta sitä on helpompi seurata ja tarina pysyy selkeänä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kiitos ja näkemiin!

Puheen jälkeen on yleensä varattu aikaa kysymyksille ja vastauksille.

Jokainen osa sisältää aiheen alustuksen minun toimestani, keskustelua ja harjoitteita pienryhmissä. Kahvitauot aamu- ja iltapäivällä sekä lounas puoleltapäivin.

Toimitan pyynnöstäsi mielelläni yksityiskohtaisen koulutusohjelmarungon. Ota yhteyttä minuun, niin keskustellaan mikä sopisi parhaiten sinulle ja tiimillesi.

??Tavallisesti puheeni herättävät vilkasta ja hyvää keskustelua. Se on osoitus siitä, että asia kiinnostaa kuulijoita, alasta ja usein kuulijan omasta toimenkuvasta riippumatta. Tämän haluan toteutuvan myös sinun tapahtumassasi. 

Esimerkkiotsikko

Miten saada asiakas haluamaan ostamaan sinulta (sen sijaan, että ostaisivat kilpailijaltasi)?

(Useimmiten jaan puheeni muutamaan loogiseen osioon, jotta sitä on helpompi seurata ja tarina pysyy selkeänä, esimerkiksi näin:)

Puheen jälkeen on normaalisti varattu aikaa kysymyksille ja vastauksille. Tavallisesti puheeni, jotka ovat ajatuksia herättäviä ja jopa jonkin verran yleisöä haastavia, herättävät kysymyksiä, jotka johtavat hyvään keskusteluun.

Kysymyksiä ja vastauksia.

Kiitos ja näkemiin!

Myynnin työpajan vetäjä

Paul Viio – myyntitohtori

Lyhyesti minusta, myynnin työpajan vetäjästäsi:

* Triple crown university: Accredited by the leading accreditation organizations for higher-level education AACSB, EQUIS and AMBA. What’s makes being ’triple crown’ special? Less than 1% of universities and business schools in the world belong to this elite group of schools.

Puhujaesittely 

Paul Viio – myyntitohtori

Paul Viio, KTT, on johtava arvopohjaisen B2B-myynnin ja myynnin johtamisen asiantuntija (value-based selling & value sales management) ja Suomen ainoa myynnin johtamisen professori, Hankenilta.

Paul on kokenut ja suosittu arvopohjaisen B2B-myynnin keynote-puhuja, johdon kouluttaja ja neuvonantaja. Hän on inspiroinut, opettanut, kouluttanut, neuvonut ja auttanut ammattilaisia ja johtajia sadoista yrityksistä ja organisaatioista eri toimialoilta kansainvälisesti. 

Hänen puheet ovat sopiva sekoitus tiedettä, käytäntöä ja omakohtaista kokemusta kv myynnistä ja myynnin johtamisesta. Paul ottaa nopeasti tilanteen haltuunsa ja käy yleisön kanssa dialogia, joka innostaa ja haastaa miettimään uudestaan totuttuja toimintatapoja. Hän muokkaa puheensa aina kohderyhmän ja tilaisuuden mukaan. Hän pitää puheita ja koulutuksia useilla kielillä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.  

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä koko tilaisuutta ja osallistujia ajatellen parhaiten sopiva puhe. Tilaisuutenne onnistuminen ja mieleenpainuvuus on myös minulle tärkeää.

Mitä asiakkaat sanovat?

Aikaisempiin myynnin koulutuksiin ja työpajoihin osallistuneiden palautteita:

”I just wanted to thank you for the training at [name removed]. Very inspiring and has changed my perception on sales.”

Senior Executive
Norway

“Thank you for the inspiring value sales training!”

Senior Executive
Norway

“Sinun kurssisi oli yksi parhaista pitkään aikaan!”

Senior Marketing Manager
Finland

“I’ve been thinking much over your presentations and advice – looking forward to discussing more in the next day or so.”

Offering Manager
USA

”Thanks Paul for an excellent training! It helped me understand how customers operate and how we can build on that.”

Sales Manager
China

Haluatko myös sinun tiimisi yltävän parempiin myyntituloksiin?

Mitä asiakkaat sanovat?

Aikaisempiin myynnin koulutuksiin ja työpajoihin osallistuneiden palautteita:

Tor M. Bjørge

Director MI & D, Prysmian Group

”I have had the pleasure of working with Paul on two executive sales trainings for our company – Prysmian Group. The two trainings targeted our sales directors and sales & account managers respectively for the North European region.

Together with Paul, we developed a sales and customer management program, which was customized to fit our business and situation. Measuring our performance against the characteristics of high-performing sales organizations, we were able to benchmark our performance level. This helped us give the right weight for each part of the two programs to optimally target the areas that needed development.

In addition to addressing sales strategies and processes from a customer focus perspective, the trainings also provided lots of insightful examples and useful “rules of engagement” for sales, of which Paul has a lot of knowledge and personal experience.

Paul has just the right mix of academic and practical approach, and for us this was key. It is easy to go too far in one direction, but for us, we need this balance, and Paul provided this in an excellent way.

I can warmly recommend Paul for executive sales trainings when the aim is to develop high-performing sales organizations. I would hire him again!”

Tor M. Bjørge

Director MI & D, Prysmian Group

Marie Wahlström

COO, House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm

”I contracted Dr Paul Viio to be the Academic Expert in one of our thematic groups with several industrial companies represented.

I am very pleased with our cooperation, and Paul’s expertise and ability to present information to the participants in an inspiring and clear manner. He is most responsive to the group, and catches the moods and reflections from the participants, making his presentation into more of a dialogue – the best kind of input! He also gave examples and reflections based on the present companies’ situations. That engages and delivers high value and a great deal of knowledge to the participants.

I can highly recommend Paul as expert and keynote speaker on topics related to value business and sales management.”

Marie Wahlström

COO, House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm

Palkkio ja hinnoittelukäytäntö

Palkkioni ja hinnoittelupolitiikkani on sekä kohtuullinen että reilu. Itse asiassa et maksa mitään itse työpajapäivän aikana käytetystä ajasta. Se, mistä minulle maksat, on tämä:

Palkkioni myynnin työpajojen osalta – tai oikeastaan niiden räätälöinnistä (suunnittelu, valmistelu ja harjoittelu) – on minulta suoraan tilattaessa on: enintään puoli päivää, alkaen €2950; enintään koko päivä, alkaen €3950 (sis. preppauskeskustelun**). Tämä sisältää kevyen räätälöinnin. Mikäli olet kiinnostunut lyhyemmästä kuin puolen päivän workshopista, niin ota yhteyttä. Hinnat euroina, eivät sis. mahdollista siirtymälisää tai matkustus- ja muita kuluja eikä ALV:ia.

 
* Siirtymälisä: Mikäli koulutus/työpaja pidetään paikassa, johon minun tulee matkustaa enemmän kuin kaksi tuntia, veloitan palkkioni lisäksi siirtymälisän €950 per matkustuspäivä menetetystä työajasta.
 
** Preppauskeskustelu voidaan toteuttaa puhelimitse, videopuheluna tai mahdollisuuksien mukaan kasvotusten. Saamani tiedon pohjalta suunnittelen ja valmistelen koulutuksen/työpajan juuri teille sopivaksi.
 
Tärkeää: Jos yrityksessänne on sisäinen koulutusakatemia tai jos mieluiten tilaatte minut suosimanne koulutusyhtiön kautta, teen mielelläni heidän kanssaan yhteistyötä. Tyytyväisyytenne on minulle tärkeää.

Ota yhteyttä minuun maksutonta ja ei-sitovaa keskustelua varten

Keskustellaan ensin sinun tarpeistasi, tilanteestasi ja tavoitteistasi. Näiden pohjalta teen ohjelmaehdotuksen ja tarjouksen. 

Käytä oheista yhteydenottokaavaketta

Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian, jotta voimme keskustella asiasta tarkemmin. 

Huom. Mikäli haluat, voit myös olla minuun yhdeydessä sähköpostitse, puhelimitse tai chatin välityksellä.

Ota yhteyttä jo tänään!

Varmistaaksesi minut myynnin työpajan vetäjäksi tiimillesi, pyydän sinua ottamaan yhteyttä minuun mahdollisimman pian. (Huom. Kalenterini on usein täynnä n. 4 kk eteenpäin.)

Yhteydenotto-/tarjouspyyntö

Myynnin työpaja

Hinta alkaen €2950 enintän puoli päivää (sis. preppauskeskustelun**).

Hinnat euroina, eivät sis. siirtymälisää, matkustus- ja muita kuluja eikä ALV:ia.

 
Tyytyväisyystakuu
0 %

Tyytyväisyystakuu

Kaikki palvelujani käyttäneet tietävät, että teen aina parhaani ja toimin asiakkaan etujen mukaisesti. Uusille asiakkaille tarjoan seuraavan tyytyväisyystakuun: Jos et ole tyytyväinen palveluuni, voit saada rahasi takaisin (matka- ja muut kuluni luonnollisesti ensin vähennettynä) tai voimme sopia uudesta yhteistyöstä.

Sinun tyytyväisyytesi on minulle oikeasti tärkeää.